نام استاد: مهدی امیرابادیزاده

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mamirabadizadeh

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

<ol> <li> <h1><strong>مدل سازی حوضه های آبریز</strong></h1> </li> <li> <h1><strong>تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب&nbsp;</strong></h1> </li> <li> <h1><strong>بهینه سازی سیستم های منابع آب</strong></h1> </li> </ol>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه