محمدرضا اسدی یونسی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴روانشناسی بالینیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روانشناسی - روانسنجیعلامه طباطبایی (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۰روانشناسی تربیتیشهید بهشتی (ره)

ساعات حضور

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴