الگوی فرهنگ سازمانی سازمان های آموزش و پرورش (مورد مطالعه آموزش و پرورش بیرجند)

نویسندگاننرگس قدسیان, کمال دورانی, هادی پورشافعی, محمدرضا اسدی یونسی
نشریهمدیریت فرهنگ سازمانی
شماره سریال۲
شماره مجلد۱۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی