تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال ۱۳۹۳

نویسندگانصدیقه یوسف زاده ، مهین اسماعیلی درمیان ، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری
نشریهمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاراردیبهشت ۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران