سامانه اطلاعات اساتید دانشگاه بیرجند


نام استاد: محمد مسینایی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mmassinaei@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/massinaei

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه معدن

تلفن : 478

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

عنوان مطلب:تصاویر درس روش های تجزیه مواد معدنی تاریخ: 1397/3/12

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/Prints.doc

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (TGA_DTA) تاریخ: 1397/3/16

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/TGA-DTA.pdf

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (NAA) تاریخ: 1397/3/16

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/NAA.pdf

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (SIMS) تاریخ: 1397/3/13

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/SIMS.pdf

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (Fire Assay) تاریخ: 1397/3/13

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/Fire Assay.pdf

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (ICP-MS) تاریخ: 1397/3/13

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/ICP-MS.pdf

عنوان مطلب:پروژه های درس روش های تجزیه مواد معدنی (XRD) تاریخ: 1397/3/13

http://www.cv.birjand.ac.ir/users/file/XRD.pdf