محمد رضا بخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اقتصاد کشاورزیدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸اقتصاد کشاورزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸اقتصاد کشاورزیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

- معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی(1395 تاکنون)

- استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده کشاورزی(1393 تاکنون)

- مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی(1395-1393)

- سرپرست واحد کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی(1393-1389)

- مسئول واحد رایانه دانشکده کشاورزی(1382-1381)

 

 

 

- اقتصاد کشاورزی

- ارزیابی اقتصادی پروژه ها

- اقتصاد محیط زیست

- اقتصاد منابع طبیعی

- مدیریت و حسابداری

-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

- روش تحقیق

 

- اقتصاد کشاورزی

- اقتصاد محیط زیست

- اقتصاد منابع طبیعی

- توسعه روستایی