نام استاد: محمدمهدی نصرآبادی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mnasrabadi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mmnasrabadi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم ریاضی و آمار - گروه ریاضی

تلفن : 666

فاکس: 05632202078

محل کار: دانشکده علوم ریاضی

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مباحثی در نظریه گروهها گروههای نا متناهی
یکشنبه
دوشنبه مباحثی در نظریه گروهها گروههای نا متناهی
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه