نام استاد: سیدمحمد رضوی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: smrazavi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mrazavi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مطالعه مشاوره نهار و نماز مطالعه مشاوره
یکشنبه معماری کامپیوتر شناسایی الگو نهار و نماز مطالعه مشاوره مبدل های مجتمع داده
دوشنبه مطالعه شناسایی الگو نهار و نماز مطالعه مشاوره مبدل های مجتمع داده
سه شنبه اصول میکروکامپیوتر مباحث ویژه نهار ونماز مطالعه اصول میکروکامپیوتر/مباحث ویژه
چهارشنبه مطالعه معماری کامپیوتر نهار و نماز مطالعه مشاوره
پنج شنبه