نام استاد: محمدرضا رضائی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mrrezaei@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mrezaei

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه محیط زیست

تلفن : 301

فاکس: 32254066

محل کار: دانشگاه بیرجند- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه