نام استاد: حسین نویدی نیا

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: navidinia@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/navidinia

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان انگلیسی

تلفن :

فاکس: 05632202120

محل کار: دانشگاه بیرجند دانشکده علوم انسانی گروه زبان انگلیسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه گفت و شنود
یکشنبه گفت و شنود 2 روانشناسی زبان
دوشنبه آزمون سازی
سه شنبه گفت و شنود 2 گفت و شنود 2
چهارشنبه زبان شناسی کاربردی و ترجمه
پنج شنبه