سامانه اطلاعات اساتید دانشگاه بیرجند


نام استاد: ناصر ندا

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: nneda@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/neda

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه مخابرات

تلفن : 541

فاکس: 32202163

محل کار: دانشکده برق و کامپیوتر

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مخابرات سیار 202 مباحث ویژه 1 (ارشد) 207 مراجعه دانشجویی
یکشنبه مباحث ویژه 1 (ارشد) ز 207 مخابرات سیار ف 202 تئوری پیشرفته مخابرات ز 202
دوشنبه تئوری پیشرفته مخابرات 202
سه شنبه
چهارشنبه مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی
پنج شنبه