ناصر ندا

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مهندسی برق - الکترونیکدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی برق - مخابراتدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۲۰۰۳برق - مخابرات سیستمCCSR-University of Surrey-UK

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برق و کامپیوترعضو هیات علمیقطعی رسمیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر گروه الکترونیک

-معاون آموزشی دانشکده مهندسی

-رئیس دانشکده برق و کامپیوتر

-معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند

-معاون آموزشی دانشگاه بیرجند