حمید رضا نیلی ثانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیآماردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشدآماردانشگاه فردوسی مشهد
دکتریآماردانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی- دانشگاه بیرجند (1374)

معاون آموزشی دانشکده علوم- دانشگاه بیرجند(1382)

مدیر طرح و برنامه- دانشگاه بیرجند(1384)

مدیر نظارت و ارزیابی- دانشگاه بیرجند(1394)