بهزاد امیدی کاشانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۷۷مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیتبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بیرجندهیئت علمیرسمی قطعینیمه وقت۱۵

سوابق اجرایی

مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

جایزه ملی محیط زیست - خرداد 1382

پژوهشگر برتر استانی - آذر 1396

موتورهای احتراق داخلی - موتورهای احتراقی پیشرفته - آلودگی محیط زیست - سیستم های اندازه گیری - ریاضی مهندسی پیشرفته - محاسبات عددی پیشرفته - محاسبات عددی

انرژی - محیط زیست - محاسبات عددی