نام استاد: محسن پوررضابیلندی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mohsen.pourreza@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: https://scholar.google.com/citations?user=V0GpNIkAAAAJ&hl=en

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه بهینه سازی نرم افزار تخصصی حفاظت آب و خاک برنامه نویسی
یکشنبه
دوشنبه مدیریت منابع آب نرم افزار تخصصی نرم افزار تخصصی
سه شنبه
چهارشنبه برنامه نویسی
پنج شنبه