نام استاد: هادی پورشافعی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: hpourshafei@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: pourshafei@yahoo.com

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

تلفن : 216

فاکس: -

محل کار: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه حضور در اطاق
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه حضور در اطاق
پنج شنبه