نام استاد: سعید رهنما

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: srahnama@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/rahnama

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه مکانیک

تلفن : 521

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی گروه مکانیک

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
یکشنبه روش های انرژی-مهندسی 2- ک 211 جلسه گروه دفتر استعدادهای درخشان حضور با هماهنگی ارتعاشات مکانیکی-مهندسی 2- ک 213
دوشنبه روش های انرژی-مهندسی 2- ک 212 دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان
سه شنبه مقاومت پیشرفته-مهندسی 2- ک 212 جلسه دفتر استعدادهای درخشان ارتعاشات مکانیکی(فرد)-مهندسی 2-ک 213 مقاومت پیشرفته(زوج)-مهندسی 2- ک213
چهارشنبه دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان جلسه
پنج شنبه حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی

عنوان مطلب:تمرین های درس ارتعاشات مکانیکی- سری دوم تاریخ: 1395/8/2

Problem set 2

عنوان مطلب:تمرین های درس ارتعاشات مکانیکی- سری اول تاریخ: 1395/7/18

Problem set 1

عنوان مطلب:تمرین های درس ارتعاشات مکانیکی- سری سوم تاریخ: 1395/9/15

Problem Set 3