نام استاد: سعید رهنما

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: srahnama@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/rahnama

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده مهندسی - گروه مکانیک

تلفن : 521

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی گروه مکانیک

اخرین وضعیت:

<h1>م<strong>باحث تخصصي مورد علاقه جهت پژوهش:</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحليل تنش و مکانيک شکست در:</strong><br /><br /><strong>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مواد مرکب (Composite Materials)</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسي جدايش لايه&shy;ها و مدهاي خرابي در لمينيت&shy;ها</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسي رشد ترک و مسير آن در کامپوزيت&shy;ها</strong><br /><br /><strong>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مواد زيستي (Biomechanics, Biomaterials)</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رشد ترک در بافت استخواني در مدهاي مختلف و مسير رشد آن</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بررسي قطع و پارگي سلول&shy;ها عصبي از ديدگاه مکانيک شکست</strong><br /><br /><strong>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مواد هوشمند(Smart Materials)</strong><br /><br /><strong>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مواد در ابعاد ريزساختاري و نانو (Microstructure and Nanomaterial)</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدلسازي رفتار مکانيکي ماده در ابعاد ريزساختاري و نانو</strong><br /><br /><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کريستال پلاستيسيتي</strong></h1>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان ارتعاشات مهندسی1-ک 107 مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی
یکشنبه روش های انرژی-مهندسی 2- ک 211 جلسه گروه دفتر استعدادهای درخشان حضور با هماهنگی
دوشنبه روش های انرژی-مهندسی 2- ک 211 دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان
سه شنبه دفتر استعدادهای درخشان جلسه شواری تحصیلات تکمیلی دانشگاه/شورای آموزشی دانشگاه دفتر استعدادهای درخشان
چهارشنبه ارتعاشات مهندسی 2-ک 215 دفتر استعدادهای درخشان دفتر استعدادهای درخشان
پنج شنبه حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی حضور با هماهنگی