نام استاد: مرضیه ثاقب جو

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: m_saghebjoo@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/saghebjou

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم ورزشی - گروه تربیت بدنی

تلفن :

فاکس: 05632202032

محل کار: دانشکده علوم ورزشی

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه تغذیه ورزشی پیشرفته (کارشاسی ارشد) تغذیه ورزشی پیشرفته (کارشاسی ارشد)
دوشنبه فیزیولوژی ورزش (کارشناسی)
سه شنبه پاسخ های هورمونی به فعالیت های ورزشی (دکتری)
چهارشنبه
پنج شنبه