نام استاد: محمدحسین صیادی اناری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mh_sayadi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/sayyadi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - گروه محیط زیست

تلفن : 245

فاکس: 32254066

محل کار: گروه محیط زیست

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه مشاوره جلسه گروه پروژه جلسه بحث مشاوره دانشجویان ارشد پروژه
دوشنبه حقوق و مدیریت محیط زیست جلسه بحث جلسه بحث مشاوره دانشجویان ارشد مشاوره دانشجویان ارشد
سه شنبه مشاوره حفاظت خاک پروژه مشاوره مشاوره دانشجویان ارشد
چهارشنبه بهسازی و حفاظت محیط زیست مشاوره دانشجویان ارشد مشاوره دانشجویان ارشد جلسه بحث پروژه
پنج شنبه حفاظت خاک بهسازی و حفاظت محیط زیست