نام استاد: محمدحسن سیاری زهان

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: msayari@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/sayyari

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن : گروه علوم خ

فاکس: 05632254051

محل کار: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند- گروه علوم خاک

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه شورای گروه
دوشنبه شورای دانشکده
سه شنبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
چهارشنبه شورای پژوهشی دانشگاه
پنج شنبه