نام استاد: علی ثقه الاسلامی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: aseghatoleslami@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/seghatoleslami

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم ورزشی - گروه تربیت بدنی

تلفن : 223

فاکس: 32202032

محل کار: دانشکده تربیت بدنی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه روان شناسی ورزش فیزیولوژی ورزش دوران رشد
دوشنبه رشد حرکتی
سه شنبه جامعه شناسی ورزشی سمینار ارشد مدیریت
چهارشنبه
پنج شنبه