لیلی سیفی

سوابق اجرایی

 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند 10/2/1396- تاکنون
 • استاد مشاور انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی 1392- 1397
 • استاد مشاور کانون کتاب دانشگاه 1396 تاکنون
 • مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  24/11/1394 4/2/1396
 •  مسئول کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  7/2/1395- 14/7/1395
 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 24/07/1392 22/1/1394
 • دبیر اجرایی دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و صنعت استان خراسان جنوبی آذر 1396
 • مجری راه اندازی کارشناسی ارشد گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی حکم شماره 5095/د/1394  1394  و موافقت قطعی وزارت طی نامه شماره 13767 مورخ 11/7/1394
 • عضو کارگروه استانداردهای کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی  1/07/1390 تا31/06/1391
 • دریافت بورسیه بنیاد اراسموس موندوس اتحادیه اروپا برای دوره فوق دکتری در دانشگاه ورشو کشور لهستان در سال 1391  
 • مدیرگروه نمونه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 1392

مقطع کارشناسی: متون تخصصی انگلیسی(1)،(2)،(3)، آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی، مقدمات آرشیو،  سیستم های چند رسانه ای، سیستم های اطلاعات مدیریت

مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت اسناد، مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی، نظام های مدیریت اطلاعات، مدیریت آرشیو، مدیریت منابع چند رسانه ای، سمینار