نام استاد: حسین شکوهی فرد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: hshokohi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/shokoohifard

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

تلفن : 217

فاکس: 32211001

محل کار: دانشکده علوم تربیتی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه روش‌های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
یکشنبه اقتصاد آموزش و پرورش روابط انسانی در سازمان های آموزشی(ثابت)
دوشنبه اصول و روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی سیاستگزاری آموزشی(با تاکید بر برنامه درسی) اصول برنامه ریزی آموزشی(ثابت)
سه شنبه اصول برنامه ریزی آموزشی(متغیر)
چهارشنبه اصول برنامه ریزی آموزشی
پنج شنبه