گردشگری و اقتصاد سبز

نویسندگاناحمد بخشی - مهدی فاطمی - عالیه حسینی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۵-۰۱
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده توسعه ی گردشگگری پایگدار بگه عنگوان یگ راهبگرد مگدیریتی بگرای کشگورهای متتلگا از اهمیگ بگاییی بروگوردار اسگ . امروزه کشورهایی که بدنبال توسعه اقتصگادی وگود هسگتند بگه صگنع گردشگگری بگه عنگوان یگ رگرورت م گ توجگه مگی کننگد امگروزه صگنع گردشگگری بگه انگدازه ای در توسگعه اقتصگادی اجتمگاعی کشگورها اهمیگ دارد کگه از آن بگه عنگوان – صادرات نامرئی یاد می شود بایگد توجگه داشگ درکنگار آمگار مربگ گردشگگری بگر رشگد و توسگعه اقتصگادی از قبیگل ایجگاد درآمگد ا ایجگاد اشگت.ال و دارد دربروگی مواقگ ممکگن اسگ امگرات من گی از قبیگل تتریگ، منگاب ا آلگودگی هگوا و بگر محیط زیس برجگای گگاارد امگروزه اظگ از محگیط زیسگ یکگی از نگرانگی بگرر جامعگه بگین المللگی اسگ و کگاهش امرات من ی فعالی ها بر محیط زیسگ در صگدر برنامگه هگا قگرار گرفتگه اسگ اهمیگ ایگن مورگوش منجگر بگه شگکل گیگری م گوم توسگعه پایگدار و اقتصگاد سگبر گردیگده اس اقتصگاد سگبر رشگد و توسگعه اقتصگادی را بگا در ن گر گگرفتن ملا گات زیس محیطی می باشد در این تحقیق م وم اقتصاد سبر و امرات گردشگری بر آن مورد بررسی قرار گرفته اس . برنامه ریری مدون برای توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصاد سبرا رشدو رفاه اجتماعی را برای جامعه به ارم.ان وواهد آورد گسترش و تشویق سرمایه گااری سبرا مای از فناوری های با انتشار پایین کربن و نوآوری های سبرا اظ از سرمایه های طبیعی ا مدیری سیست های طبیعی با هدف ب ره برداری بین نسلی و پایدار از م مترین راهبردهای تحقق اقتصاد سبر می باشد علاوه بر آن نیل به توسعه پایدار از طریق اقتصاد سبر نیازمند انسجام و سازگاری سیاست ای اقتصادیا اجتماعی و محیط زیستی می باشد

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: گردشگری ا اقتصاد سبرا توسعه پایدار ا توسعه اقتصادی