چستاری در رابطه ژئوتوریسم و ژئوکالچریسم: مطالعه موردی بیابان لوت

نویسندگاناحمد بخشی - علی اکبر یاری القار
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۵-۰۱
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده مسالهای که نوشتار حاضر در پی واکاوی آن است؛ تبار شناسی رابطه دو سویه پیشینه غنی فرهنگی و توسعه صنعت توریسم در خراسان جنوبی با تاکید بر بیابان لوت میباشد. سئوال تحقیق این است که آیا پیشینه غنی فرهنگی میتواند پایه گذار توسعه صنعت توریسم شود و یا متقابلا آیا پیش زمینههای جغرافیایی از حیث توریسم، در تکوین و اشاعه فرهنگ موثر است؟ و اصولا رابطه این دو چیست؟ این نوشتار بیان میدارد موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک، ژئوتوریسم، تنوع و گستردگی اقلیمی، برخورداری از بیابان لوت با آب و هوایی گرم و همجواری این منطقه با فاصله اندک با منطقه کوهستانی با شرایط اقلیمی متفاوت بستر مناسبی را برای صنعت توریسم منطقه فراهم آورده است و از سوی دیگر فرهنگ و تنوع فرهنگی، ضمن فراهم آوری محصولات فرهنگی و صنایع دستی گوناگون می تواند ضمن تاثیر پذیری از این موقعیت منحصر به فرد، به برسازی، مانایی این پدیده منجر گردد. این در حالی است که فقدان اقدامات لازم برای ایجاد زیرساخت ها، معرفی فرصت ها، مزایا، عدم مشارکت جوامع محلی؛ مانع از بهره برداری و استفاده بهینه از روابط متقابل جغرافیا و فرهنگ گردیده است

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: کویر لوت، ژئوتوریسم، ژئوکالچریسم، خراسان جنوبی، جوامع محلی