احمد حاجی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مهندسی شیمی (پتروشیمی)شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹شیمی فیزیکبیرجند

سوابق اجرایی

1- رئیس اداره آموزش

2- مدیر دانشجویی دانشگاه

3- معاون دانشجویی و فزهنگی دانشگاه

4- عضو تخلفات هیات انتظامی اساتید

5- عضو تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

6- .معاون پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

7- مشاور استاندار در امور دانشگاهی