تحلیل تیرخمیده به روش اجزا محدود با استفاده از المانهای سهگرهی تیر خمیده

نویسندگانکاظم محمدزاده، مهدی رجبی، سیدیوسف احمدی بروغنی
همایشنوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰/۰۲/۲۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۲
نوع ارائهسخنرانی