کاربرد سنجش از دور در مطالعات کویر شناسی و ارائه روش جدید در تهیه نقشه پهنه بندی کویر با استفادهازتصاویر ماهواره

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، مهدی ضیائی، فاطمه حاجی زاده
همایشاولین همایش ملی کویر، فرصتها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹/۰۴/۱۶ - ۱۳۸۹/۰۴/۱۷
نوع ارائهپوستر