بررسی قابلیتها و پتانسیلهای خراسان جنوبی با تاکید بر ترانزیت محور توسعه شرق و استفاده از اصول برنامه ریزی راهبردی و SWOT

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، عاطفه میر، صدیقه سادات نبوی
همایشهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نوع ارائهسخنرانی