بررسی ارتباط توسعه محور شرق در کشور و استان خراسان جنوبی از دیدگاه آمایش سرزمین

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، مهدی وفائی فرد، محمود فال سلیمان، صدیقه سادات نبوی، عاطفه میر
همایشهمایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
نوع ارائهسخنرانی