ارزیابی اثرات محیط زیستی با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (نمونه موردی مجتمع فولاد قائنات

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، جواد داودیان، اکرم حسین نیا
همایشدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱/۱۲/۰۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
نوع ارائهپوستر