مکانیابی مناطق مستعد توسعه شهر بیرجند براساس طراحی سناریو با روش فازی و AHP و GIS

نویسندگان،
همایشاولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش2014/02/05 - 2014/02/06
نوع ارائهسخنرانی