ارزیابی قابلیت های توسعه استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده، زینب کریم زاده مطلق
همایشیازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲/۱۲/۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
نوع ارائهسخنرانی