ارائه مدل جدید تلفیقی مکانیابی مبتنی بر منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی ای اس

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائی
نشریهپژوهشهای محیط زیست
شماره سریال۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی