به کارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در تناسب اراضی ( نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, فاطمه حاجی زاده, مهدی ضیائی
نشریهجغرافیا و توسعه ناحیه ای
شماره سریال۱۸
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی