بکارگیری و بررسی تطبیقی مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی مراکز توسعه صنعتی(نمونه موردی شهرک صنعتی بیرجند

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده
نشریهجغرافیا و توسعه ناحیه ای
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی