تحلیل مکان مناسب فضای سبز شهری با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) وGIS(مطالعه موردی شهر بیرجند)

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, مسعود بنای رضوی
نشریهتحقیقات جغرافیایی
شماره سریال۲
شماره مجلد۲۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی