ارزیابی مناطق مستعد توسعه شهری مبتنی بر اصول توسعه پایدار محیط زیست با استفاده از روش ت

نویسندگانسید سعید رضا احمدی زاده, ریحانه دارایی, مهدی ضیائی
نشریهفصلنامه توسعه پایدار
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهداخلی دانشگاهی