نگاهی جامعه شناختی به قوم یهود در قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
همایشهمایش بین المللی قرآن و مسائل معاصر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵/۰۹/۰۲ -
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی