جامعه شناسی الگوی دینداری در تفاسیر قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهمطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی
شماره سریال۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران