سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید( بررسی جامعه شناختی پدیده نفاق

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهآموزه های قرآنی
شماره سریال۲۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی