نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
نمایه نشریهISC