یگانگی یا دو گانگی عاملیت و ساختار در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهاسلام و علوم اجتماعی
شماره سریال۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
نمایه نشریهISC