جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهانسان پژوهی دینی
شماره سریال۳۶
شماره مجلد۱۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی