تاثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزههای قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهانسان پژوهی دینی
شماره سریال۳۷
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی