الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهنظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
شماره سریال۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی