راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهپژوهشهای قرآنی
شماره سریال۸۴
شماره مجلد۲۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهمرکز مدیریت حوزه علمیه - علمی پژوهشی