دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن در آموزه های قرآن

نویسندگانمحمدباقر آخوندی
نشریهنظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
شماره سریال۲
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی