بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (. )Festuca rubra Lبه تنش خشکی

نویسندگانحسن بیات - محمد حسین امینی فرد - فائزه آراسته علی دولی
همایشیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۸-۲۶
محل برگزاری همایشارومیه
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

جوانه‌زنی یکی از مراحل حساس و بحرانی در چرخه رشدی گیاهان است که به شدت تحت تأثیر تنش‌‌های محیطی مانند خشکی قرار می‌‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های فستوکا (Festuca rubra) آزمایشی به‌صورت کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. سطوح خشکی شامل 0 ، 2- ، 4- ، 6- ، 8- و 12- بار بود که با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلایکول اعمال گردید. با افزایش شدت تنش خشکی تا سطح 2- بار، صفات درصد و سرعت جوانه‌زنی کاهش اندک ولی غیر معنی داری داشتند ولی با افزایش شدت تنش خشکی از سطح 2- به 12- بار، این صفات به طور نزولی و معنی داری کاهش پیدا کردند. سطح 12- بار، مقادیر صفات فوق را به ترتیب 52 و 70 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. تنش خشکی باعث کاهش مقادیر وزن خشک ساقه چه، ریشه چه، کل و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه شد بطوریکه مقادیر این صفات تحت تأثیر تنش خشکی 12- بار به ترتیب 62، 90، 72، 95 و 57 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. به طور کلی نتایج نشان داد که فستوکا در مرحله جوانه زنی، نسبت به تنش خشکی شدید حساس است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: پلی‌اتیلن‌گلیکول، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه