تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

نویسندگانحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
همایشیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۸-۲۶
محل برگزاری همایشارومیه
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر برخی خصوصیات رویشی گیاه همیشه در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1397 انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم با غلظت 5/2 میلی‌مولار به همراه شاهد بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه از تیمار محلول پاشی با سیلیسیوم بدست آمد. تیمار سیلیسیوم صفات تعداد برگ و طول ریشه را به ترتیب 175و 33 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. نتایج نشان داد که تیمارهای سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم اثرات مثبت و معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشتند. با این وجود، تأثیر تیمار سیلیسیوم در مقایسه با نانوسیلیسیوم در بهبود صفات رشدی بیشتر بود.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: نانو ذرات، وزن تر ریشه، عملکرد.